معمای مهندسی

کامیون حمل نفت:

کدام یک از تانکرهای حمل نفت در حال رانندگی می‌باشد؟

برای دیدن پاسخ، اینجا کلیک کنید.

پیک نیک شبانه:

چهار مهندس با هم به پیک نیک شبانه‌ای در کوهستان می روند. ناگهان برف و بوران شدیدی شروع می‌شود. آنها به ناچار باید به پایین برگردند. مسیراصلی در اثر بهمن غیرقابل استفاده شده و آنها باید از مسیر خطرناک دیگری به پایین برگردند. آنها در مسیر خود به یک پل چوبی معلق می رسند. از روی این پل چوبی در هر بار دو نفر می تواند عبور کند. با توجه به اینکه آنها یک مشعل بیشتر ندارند، بایستی دو نفر با هم به آن سوی پل رفته و یکی مشعل را برگرداند و مجددا به همین صورت تا هر چهار نفر از پل عبور کنند.

با توجه به اینکه هر لحظه امکان ریزش بهمن دیگری وجود دارد، آنها باید به سرعت از پل عبور کنند، اما مساله‌ای که وجود دارد این است که هر یک از آنها با سرعت متفاوتی می تواند از روی پل عبور کند و وقتی دو نفر از آنها با هم دارند از روی پل عبور می‌کنند، نفر سریعتر هم باید با سرعت نفر کندتر از پل عبور نماید. سرعت این چهار نفر برای رفتن از یک سمت پل به سمت دیگر، یکی ۱ دقیقه، دیگری ۲ دقیقه، نفر سوم ۵ دقیقه و نفر چهارم ۱۰ دقیقه می باشد.

شما حساب کنید که سریعترین زمانی که با در نظر گرفتن محدودیت های ذکرشده، هر چهار نفر می توانند که از پل عبور کنند، چند دقیقه می شود؟

برای مشاهده پاسخ بر روی باکس زیر کلیک نمایید.  ↓ ↓ ↓

پاسخ بسیار آسان است: ۱۷ دقیقه

ابتدا دونفر سریعتر که یکی ۱ دقیقه و دیگری ۲ دقیقه عرض پل را طی می‌کنند، با هم مشعل را برداشته و از پل عبور می‌کنند. عبور آنها مطابق سرعت نفر کندتر ۲ دقیقه طول می کشد. سپس نفر ۱ دقیقه ای مشعل را بر می گرداند. تا اینجا مجموعا ۳ دقیقه گذشته است.

حال دو نفر کند تر که یکی ۵ و دیگری ۱۰ دقیقه ای عرض پل را طی می کنند، با هم از پل عبور می کنند که با توجه به سرعت نفر کندتر، عبور آنها ۱۰ دقیقه طول می کشد. تا اینجا مجموعا ۱۳ دقیقه گذشته است.

وقتی آنها به آن طرف پل رسیدند، نفر ۲ دقیقه ای مشعل را از آنها گرفته و به این طرف پل می آورد. تا اینجا مجموعا ۱۵ دقیقه گذشته است. حال دو نفر با هم با سرعت نفر کندتر یعنی ۲ دقیقه به آن سوی پل می روند. بنابراین هر چهار نفر طی ۱۷ دقیقه به آن سوی پل می رسند.

چیستان انگلیسی برای مهندسان:

 

 ? How can you write 4 in between 5

 

 

 

 

 

برای مشاهده پاسخ بر روی باکس زیر کلیک نمایید.  ↓ ↓ ↓

 

 

 

پاسخ:

It’s very easy–>     F(IV)E   !!!

انتشار کلیه مطالب غیرفروشگاهی سایت مسیر مهندسی با ذکر منبع آن مجاز است.